c#如何使一个联接在 LINQ 到 SQL 相当于不等于

标签: sql Linq SQLServer C#
发布时间: 2017/2/28 19:00:50
注意事项: 本文中文内容可能为机器翻译,如要查看英文原文请点击上面连接.

我有一张桌子︰ 年 |时期 |帐户

在新的时期,我想要新帐户的列表和在前一时期还存在的帐户的列表。

也是在前一时期的帐户︰

  bs.DataSource = from c in accountsToImport
       join p in accountsToImport on c.Account equals p.Account
       where c.Year == year && c.Period == period
       && p.Year == priorYear && p.Period == priorPeriod
       select c;
  return bs;

然而,我找不出如何获得相当于"不等于 p.account"与 LINQ-SQL >。正常工作的 SQL 命令︰

select * from tsr_accountsToimport as cper
inner join tsr_accountstoimport as pper
on cper.account <> pper.account
where 
cper.year = 2015
and cper.period = 4
and pper.period = 3

任何能帮助获得 LINQ 语法,将不胜感谢。谢谢你 !

解决方法 1:

你可以尝试 SelectMany 而不是联接。

from c in accounts
from p in accounts
where c.Account != p.Account
官方微信
官方QQ群
31647020